Nabízíme sortiment
lahůdek pro všechny

Obchodní podmínky

Společnost LAHŮDKY BRNO, s.r.o., IČO 607 41 651, se sídlem Solniční 10, 602 00 Brno, je zapsaná v obchodním rejstříku ve složce C 18403 vedená u Krajského soudu v Brně

Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu z důvodu chybné objednávky, či jeho nepřítomnosti na adrese uvedené v objednávce. V případě nepřítomnosti kupujícího může prodávající po dohodě zanechat zboží u náhradního příjemce nebo bude k vyzvednutí v obchodě prodávajícího.

Všeobecná ustanovení
Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v objednávce (dále jen zboží). Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat:

  • bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
  • Zboží vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
  • V případě váženého zboží je přípustná hmotností odchylka +/- 10 % z váhy objednaného zboží.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Zboží lze objednat osobní, telefonickou, či elektronickou objednávkou. Objednávka musí obsahovat tyto údaje: druh a množství zboží, místo dodání a identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresa, telefonní spojení), případně identifikační údaje přejímající osoby, nebude-li zboží převzato kupujícím. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
Zboží Vám může být doručeno naší firmou na zadanou adresu, nebo si je můžete vyzvednout osobně v našem obchodě na adrese Solniční 10, Brno a to v pracovní době obchodu.
Objednávku je třeba zadat minimálně jeden pracovní den před požadovaným dodáním!

U minichlebíčků, chuťovek a zákusků je minimální množstvý od druhu 5 kusů!

Objednávku lze stornovat den před termínem dodání. V případě pozdějšího zrušení objednávky má prodávající nárok na náhradu škody, především nákladů spojených s výrobou a expedicí zboží.

Objednávku alkoholických nápojů je oprávněn učinit pouze osoba starší 18 let. Při převzetí zboží může být kupující nebo osoba přejímající objednané zboží, požádána o předložení občanského průkazu k prokázání splnění této podmínky.

Cena a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na webových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude kupujícím uhrazena při převzetí zboží, a to v hotovosti, nebo vystavením faktury, v případě osobního převzetí na prodejně také platební kartou.

Faktura vystavená na základě objednávky mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

Rozvoz zboží

Zajišťujeme rozvoz Vámi objednaného zboží. Vyhrazujem si právo na dočasné zrušení této služby, pokud nám to nedovolí podmínky. (porucha na vozidle, extrémní objednávky na konci roku atd.)
Rozvoz provádíme v praconí době lahůdek. Po-Pá 7.30-15.00, So 8.00-11.00.

Vyhrazujeme si právo na čas dodání +- 15minut od objednaného času.

Cena

Pokud je Vaše objednávka nad 1000,-Kč s DPH, je rozvoz po Brně - městě zdarma.
Při nižší ceně účtujeme poplatek 242,-Kč s DPH. Pokud se dodací adresa nachází mimo hranice Brno - město, účtujeme vždy příplatek 15,-Kč/Km najetý mimo hranice města.
Pro stálé zákazníky a velkoodběratele máme připravené individuální ceny.

Záruka

Na naše výrobky poskytujeme záruku jeden den. Výrobky musí být skladovány při teplotě do +5°C.

Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 53 občanského zákoníku má kupující možnost odstoupení od smlouvy uzavřené prostředky komunikace na dálku bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo se však nevztahuje na dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze.

Při odstoupení od smlouvy dle ustanovení § 53 občanského zákoníku, má kupující právo na vrácení zboží za předpokladu, že je zboží vráceno zpět nepoužité, kompletní a zabalené v původním balení. Kupující je povinen o odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího e-mailovou zprávou nebo písemně, uvést datum objednávky a cenu zboží, kterou požaduje vrátit. Kupující je dále povinen doručit zboží do reklamačního místa (tj. na adresu Solnični 10, 602 00 Brno) a uhradit poplatky spojené s dodáním zboží.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží obdrží kupující zpět peníze za vrácené zboží při jeho předání v reklamačním místě. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět.

Ochrana osobních údajů

Veškeré nakládání s osobními údaji kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní data, která kupující uvede v objednávce slouží pouze ke správnému uskutečnění a plnění objednávky a dodávky. Osobní data nebudou poskytnuta třetí osobě ani jinak použita bez souhlasu nositelů těchto dat, vyjma realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží kupujícímu. Kupující má právo kdykoliv požádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z databáze prodávajícího. Využíváním služeb internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se shromaždováním svých osobních údajů potřebných k uskutečnění a plnění objednávky a dodávky.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím nebo v den zadání telefonické objednávky prodávajícímu.

Odesláním elektronické objednávky nebo zadáním telefonické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání/zadání objednávky, jakož i výši ceny objednaného zboží (včetně případných dopravních nákladů), uvedenou v ceníku na internetové stránce v den odeslání/zadání objednávky. Objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán. Účastnící se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem (je-li kupující konečným spotřebitelem) a obchodním zákoníkem (je-li kupující osoba používající zboží pro podnikání), v platném znění.